...
Біологія
1 ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ. ПЛАСТИДИ І ПРОЦЕС ФОТОСИНТЕЗУ
2 ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ. МІТОХОНДРІЇ ТА ПРОЦЕС ДИХАННЯ
3 ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ: ЕНДОПЛАЗМАТИЧНА СІТКА, АПАРАТ ГОЛЬДЖИ, ЛІЗОСОМИ, ВАКУОЛІ
4 РИБОСОМИ. СИНТЕЗ БІЛКА
5 РЕАКЦІЇ ПРОМІЖНОГО ОБМІНУ РЕЧОВИН, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В ЦИТОЗОЛІ, НА ПРИКЛАДІ ГЛІКОЛІЗУ
6 ЦИТОСКЕЛЕТ. КЛІТИННИЙ ЦЕНТР
7 ЦИТОЗОЛЬ, ОРГАНЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЯ
8 ЯДРО. БУДОВА ЯДРА. ФУНКЦІЇ ЯДРА. НУКЛЕОЇД ПРОКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН
9 ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ КЛІТИНИ, ЙОГО ФУНКЦІЇ
10 КЛІТИННІ МЕМБРАНИ. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН ЧЕРЕЗ МЕМБРАНИ
11 БУДОВА КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ І ЕУКАРІОТІВ
12 ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ. МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
13 узагальнити й закріпити знання про історію біології
14 ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
15 ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ, БІОДОБАВОК, МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
16 РІЗНОМАНІТТЯ ТА ФУНКЦІЇ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ
17 РІЗНОМАНІТТЯ ТА ФУНКЦІЇ ЛІПІДІВ
18 РІЗНОМАНІТТЯ ТА ФУНКЦІЇ БІЛКІВ
19 РІЗНОМАНІТТЯ ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІСАХАРИДІВ
20 ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. МАЛІ ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ Й МАКРОМОЛЕКУЛИ
21 МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ
22 Конспект уроку: ВОДА В ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ
23 Конспект уроку: ЕЛЕМЕНТАРНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ
24 Конспект уроку: МЕТОДИ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ
25 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЇ. ЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЇ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Й СУСПІЛЬСТВА
26 Конспект: Фізіологічні основи мовлення. Значення другої сигнальної системи у сприйнятті навколишнього середовища. Мова і мислення
27 Конспект уроку: Біосоціальна природа особистості. Свідомість
28 Конспект: Індивідуальні особливості поведінки людини. Типи темпераменту
29 Розробка уроку з біології 9 клас: Функціональна асиметрія мозку
30 Конспект уроку: Індивідуальна особливість поведінки людини. Характер людини
31 Конспект уроку:Можливості особистості. Обдарованість, здібності та схильності
32 Конспект уроку: Зоологія — наука про тварин. Царство Тварини — складова частина природи
33 Конспект: Різноманітність тварин. Класифікація тварин
34 Урок: Клітини і тканини тварин. Лабораторна робота № 1 «Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин»
35 онспект уроку: Органи та системи органів тварин
36 Обмін речовин. Основні процеси життєдіяльності тварин
37 Урок: Розмноження та розвиток тварин
38 Уроки з біології 8 клас: Поведінка тварин
39 Конспект уроку: Тварини в екосистемі
40 Конспект уроку: Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна
41 Вільноживучі найпростіші. Лабораторна робота № 2 «Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума»
42 Урок: Різноманітність і значення найпростіших
43 Конспект уроку: Тип Губки
44 Конспект уроку: Тип Кишковопорожнинні. Прісноводна гідра. Лабораторна робота № 3 «Вивчення будови прісноводної гідри» (на постійних мікропрепаратах)
45 Різноманітність та значення кишковопорожнинних. Охорона губок і кишковопорожнинних
46 Конспект уроку: Тип Плоскі черви. Клас Війчасті черви
47 Конспект уроку: Різноманітність плоских червів
48 Урок: Тип Круглі черви
49 Конспект уроку: Тип Кільчасті черви. Лабораторна робота №4 «Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів» (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)
50 Урок: Різноманітність та значення кільчастих червів
51 Конспект уроку: Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні
52 Різноманітність класу Ракоподібні. Лабораторна робота № 5 «Вивчення пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування»
53 Конспект уроку: Клас Павукоподібні
54 Конспект уроку: Клас Комахи.
55 Конспект уроку: Різноманітність комах. Комахи з неповним перетворенням
56 Конспект уроку: Різноманітність комах. Комахи з повним перетворенням. Лабораторна робота № 6 «Вивчення пристосування у зовнішній будові комах до середовища існування»
57 Суспільні комахи. Лабораторна робота № 7 «Визначення комах за допомогою визначальної картки»
58 Конспект уроку: Значення та охорона членистоногих
59 Конспект: Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски. Лабораторна робота № 8 «Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків» (на прикладі акваріумних видів)
60 Розробка уроку з біології: Клас Двостулкові молюски. Лабораторна робота № 9 «Порівняння та визначення черепашок молюсків»
61 Конспект уроку: Клас Головоногі молюски. Роль молюсків в екосистемах, їхнє значення для людини
62 Розробка уроків 8 клас: Тип Хордові. Підтип Безчерепні. Підтип Черепні (Хребетні). Лабораторна робота № 10 «Зовнішня й внутрішня будова ланцетника» (на постійних мікропрепаратах)
63 Конспект уроку: Надклас Риби. Особливості будови й життєдіяльності хрящових риб
64 Конспект: Різноманітність хрящових риб
65 Особливості будови й життєдіяльності кісткових риб. Лабораторна робота № 11 «Вивчення зовнішньої будови та поведінки кісткових риб»
66 Урок: Розмноження кісткових риб і їхня поведінка.
67 Конспект уроку: Різноманітність кісткових риб
68 Конспект уроку: Значення риб у природі та для людини. Рибне господарство. Охорона риб
69 Урок: Клас Земноводні. Особливості будови. Лабораторна робота № 12 «Порівняння скелетів земноводних та риб»
70 Конспект: Особливості життєдіяльності та поведінки земноводних.
71 Конспект 8 клас біологія: Різноманітність і значення земноводних. Охорона земноводних
72 Конспект уроку: Клас Плазуни. Особливості будови та життєдіяльності плазунів
73 Конспект уроку: Різноманітність плазунів
74 Конспект уроку: Роль плазунів в екосистемах, їхнє значення для людини. Охорона плазунів
75 Конспект уроку: Клас Птахи. Особливості будови. Лабораторна робота № 13 «Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір’я»
76 Конспект уроку: Особливості життєдіяльності птахів. Лабораторна робота № 14 «Вивчення особливостей будови скелета птахів»
77 Конспект уроку: Нервова система та поведінка птахів
78 Конспект уроку: Розмноження та розвиток птахів
79 Конспект уроку: Різноманітність птахів
80 Конспект уроку: Значення птахів. Охорона птахів
81 Конспект уроку: Клас Ссавці. Особливості будови
82 Конспект уроку: Особливості життєдіяльності ссавців
83 Конспект уроку: Розмноження й розвиток ссавців. Різноманітність ссавців: яйцекладні й сумчасті ссавці
84 Конспект уроку: Історичний розвиток тваринного світу. Протерозойська ера. Палеозойська ера
85 Конспект уроку: Історичний розвиток тваринного світу. Мезозойська ера, Кайнозойська ера
86 Конспект уроку: Різноманітність плацентарних ссавців: ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни й Зайцеподібні
87 Конспект уроку: Різноманітність плацентарних ссавців: ряди Хоботні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати
88 Конспект уроку: Роль ссавців в екосистемах. Значення й охорона ссавців
89 Конспект уроку: Тварини та навколишнє середовище
90 Конспект уроку: Охорона тварин. Червона книга України. Природоохоронні території.
91 Конспект уроку: Етичне ставлення людини до тварин
92 Конспект уроку 7 клас: У світі рослин
93 Тематична атестація № 4 Тема “Голонасінні. Покритонасінні”
94 Загальна характеристика грибів урок
95 Нижчі гриби. Лабораторна робота №16. Будова нижчих грибів
96 Урок по біології: Вищі гриби. Лабораторна робота №17. Будова вищих грибів
97 Конспект уроку: Незнайомі знайомці. (Значення грибів у природі та житті людини)
98 Конспект 7 клас: Лишайники — симбіотичні організми
99 Біологія урок: Загальна характеристика бактерій
100 Конспект з біологіЇ: Корисні бактерії
101 Урок: Шкідливі бактерії
102 Тематична атестація № 5 Тема “Гриби. Лишайники. Бактерії”
103 Урок: Середовище існування та його чинники
104 Конспект уроку: Розселення рослин у природі
105 Конспект уроку біологія 7 клас: Екологічні групи рослин
106 Конспект уроку: Життєві форми рослин
107 Конспект: Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їхня роль в екосистемах
108 Конспект уроку: Охорона природи
109 Конспект уроку: Пристосування рослин до життя в екосистемі (на прикладі будь-якої екосистеми своєї місцевості)
110 Конспект: Розпізнавання рослин за особливостями будови вегетативних органів
111 Тематична атестація № 6 Організми і середовище існування
112 Екзаменаційні білети з біології
113 Конспект уроку: «Органи тіла людини. Шкіра. Її значення»
114 Реферат: "Характеристика Mg2+ -залежної Сa2+-активованої ATPази плазматичних мембран"
115 Курсова робота: "Біосенсори. Використання в медицині."
116 Доповідь: "Кортизон та Q10 спільний вплив на на регуляцію організму "
117 Реферат: "ВИДАТНІ МІКРОБІОЛОГИ"
118 Повідомлення: "Ряд Страусоподібні"
119 Повідомлення: "Опис рослини Тису ягідного"
120 Курсова робота: "Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних"
121 Реферат: "Суть і значення травлення. Характеристика харчових речовин"
122 Реферат: "Кальцій"
123 Реферат: "Уроджені пороки розвитку на прикладі ущелин губи і піднебіння"
124 Реферат: "Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології"
125 Реферат: "МЕХАНІЗМИ ІНАКТИВАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛ-ЗАЛЕЖНИХ К+ КАНАЛІВ"
126 Реферат: "Історичні нариси розвитку мікробіології"
127 Реферат: "Розвиток природознавства"
128 Реферат: "Загальна характеристика обміну речовин. Енергетичний обмін та його етапи. Синтез АТФ."
129 Реферат: "Цисплатина"
130 Курсова робота: "Ростові фактори та їх клінічне застосування"
131 Реферат: "Біологічні функції серинових протеїназ"
132 КУрсова робота: "Мікроморфологія нервового апарату язика і гортані чорноморського дельфіна-афаліни (Tursiops truncatus)"
133 Реферат: "Комахи з повним перетворенням"
134 Реферат: "Біосфера"
135 Реферат: "Магнолії"
136 Курсова робота: "Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних."
137 Реферативна робота: "Родина Губоцвітні ( Lamiaceae )"
138 Реферативна робота: "Негативні петлі зворотнього зв’язку : затримка і коливання"
139 Реферат: "Вірусологія і проблеми практики. "
140 Реферат: "Еволюція. Виникнення життя на Землі"
141 Повідомлення: "Чарльз Дарвін"
142 Реферат: "Венеричні захворювання"
143 Реферат: "РЕГУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ"
 

Яндекс.Метрика >