...
Хімія
1 Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості
2 Хімічні властивості: повне й часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, галогеноводнів. Одержання й використання алкінів
3 Хімічні властивості алкенів: повне й часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідрогенгалогенідів, води, полімеризація. Правило В. В. Марковнікова, механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Одержання й використання алкенів
4 Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура
5 Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках
6 Поняття про циклоалкани (циклопарафіни)
7 Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. механізм реакцій заміщення. Одержання, використання алканів
8 Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів
9 Основні характеристики ковалентного зв’язку. Одинарні, подвійні, потрійні зв’язки
10 Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону
11 Конспект уроку: Основні поняття хімії
12 Конспект уроку: Прості речовини кисень і залізо
13 Конспект уроку: Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Стала Авогадро
14 Конспект уроку: Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини
15 Конспект: Молярна маса
16 Конспект уроку: Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини
17 Конспект уроку: Молярний об'єм газів. Обчислення об'єму газу за нормальних умов
18 Конспект уроку: Відносна густина газів. Обчислення відносної густини
19 Конспект: Розрахунки за хімічними формулами
20 Тематичне оцінювання з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
21 Урок: Основні класи неорганічних сполук
22 Розробка уроку: Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів
23 Конспект уроку: Кислоти, їх склад і назви. Класифікація кислот
24 Конспект уроку: Солі (середні), їх склад і назви
25 Конспект уроку: Основи, їх склад і назви. Класифікація основ
26 Конспект уроку: Фізичні й хімічні властивості оксидів
27 Конспект уроку: Оксиди в природі. Використання оксидів
28 Конспект уроку: Фізичні й хімічні властивості кислот
29 Конспект уроку: Хімічні властивості кислот. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот
30 Конспект уроку: Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції
31 Конспект уроку: Проміжне оцінювання з теми «Фізичні й хімічні властивості оксидів і кислот»
32 Конспект уроку: Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів
33 Конспект уроку: Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання
34 Конспект уроку: Поняття про амфотерні основи
35 Конспект уроку: Техніка безпеки під час роботи з лугами. Використання основ
36 Конспект уроку: Поширення солей у природі та їх практичне значення
37 Конспект уроку: Практична робота № 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук
38 Конспект уроку: Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук
39 Конспект уроку: Проміжне оцінювання з теми «Основні класи неорганічних сполук»
40 Конспект уроку: Аналіз проміжного оцінювання й коригування знань учнів. Підсумковий урок за І семестр
41 Конспект уроку: Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей
42 Конспект уроку: Значення експериментального методу в хімії
43 Конспект уроку: Практична робота № 2 «Розв’язання експериментальних задач»
44 Конспект уроку: Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції
45 Конспект уроку: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
46 Конспект уроку: Тематичне оцінювання з теми «Основні класи неорганічних сполук»
47 Конспект уроку: Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів
48 Конспект уроку: Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени
49 Конспект уроку: Історія відкриття періодичного закону й періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва
50 Конспект уроку: Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
51 Конспект уроку: Будова атома: ядро й електронні оболонки. Склад атомних ядер
52 Конспект уроку: Сучасне формулювання періодичного закону Ізотопи
53 Конспект уроку: Стан електронів у атомі
54 Конспект уроку: Будова електронних оболонок атомів. Енергетичні рівні й підрівні
55 Конспект уроку: Будова електронних оболонок атомів
56 Конспект уроку: Структура періодичної системи у світлі теорії будови атома
57 Конспект уроку: Взаємозв'язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном і Оксигеном
58 Конспект уроку: Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома
59 Урок: Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома
60 Тематичне оцінювання з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома»
61 Конспект уроку: Значення періодичного закону. Життя і діяльність Д. І. Менделєєва
62 Конспект уроку: Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про електронегативність
63 Конспект уроку: Ковалентний зв'язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв'язку
64 Конспект уроку: Іонний зв'язок
65 Конспект уроку: Ковалентний полярний і неполярний зв'язок, іонний зв'язок. Електронні формули молекул речовин
66 Конспект уроку: Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та іонні кристали
67 Конспект уроку: Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток
68 Конспект уроку: Ступінь окиснення
69 Конспект уроку: Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук
70 Конспект уроку: Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів
71 Конспект уроку: Окисно-відновні реакції
72 Конспект уроку: Хімічний зв'язок і будова речовини
73 Конспект уроку: Тематичне оцінювання з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини»
74 Конспект уроку: Хімія — наука про природу. Хімія в навколишньому світі
75 Конспект уроку: Короткі відомості з історії хімії
76 Конспект уроку: Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії і лабораторним посудом
77 Конспект уроку: Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я
78 Конспект уроку: Речовини. Чисті речовини та суміші
79 Урок: Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи
80 Конспект уроку: Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва
81 Конспект уроку: Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів
82 Конспект: Розмаїтість речовин. Метали й неметали
83 Конспект уроку: Прості та складні речовини
84 Конспект уроку: Хімічні формули речовин
85 Конспект уроку: Хімічні формули речовин
86 Конспект уроку: Валентність хімічних елементів
87 Конспект уроку: Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук
88 Конспект уроку: Проміжне оцінювання знань з теми «Початкові хімічні поняття»
89 Конспект уроку: Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою
90 Конспект: Масова частка елементів у речовині
91 Урок: Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовими частками елементів, що входять до складу речовини
92 Конспект уроку: Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують
93 Конспект уроку: Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ
94 Конспект уроку: Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії
95 Конспект уроку: Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси
96 Конспект уроку: Хімічні рівняння
97 Конспект уроку: Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»
98 Конспект уроку: Тематичне оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття»
99 Конспект уроку: Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули
100 Конспект уроку: Проста речовина кисень. Фізичні властивості кисню. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори
101 Конспект уроку: Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакції сполучення. Поняття про оксиди
102 Конспект уроку: Практична робота 3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей
103 Конспект уроку: Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення та припинення горіння
104 Конспект уроку: Кругообіг кисню в природі. Використання кисню, його біологічна роль
105 Конспект уроку: Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою
106 Конспект уроку: Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах
107 Конспект уроку: Прості речовини. Кисень. Залізо
108 ЦИНК
109 НАРКОТИКИ ОЧИМА БІОХІМІКА
110 ЦІКАВІ І НЕБЕЗПЕЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РТУТІ
111 ВОДА - НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО НА СВІТІ
112 ВОДНЕВИЙ ДВИГУН
113 ЧЕСНА СІРКА І НЕЧИСТА СИЛА
114 ХІМІЯ МИЛА
115 ОТРУТИ І ТОКСИНИ
116 ВУГЛЕЦЬ
117 ХЛОР
118 ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ
119 ЦІКАВІ І НЕБЕЗПЕЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РТУТІ

Яндекс.Метрика >