...
Екологія
1 КОЕВОЛЮЦІЙНА ПАРАДИГМА ЯК ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ МАЙБУТТЯ ЛЮДИНИ І БІОСФЕРИ.
2 Поняття екологічної культури. екологічна культура українського етносу.
3 Екологічні проблеми в контексті української культури.
4 Кризовість як суттєва ознака сучасної екологічної ситуації.
5 Поняття екологічної ситуації. екологічна ситуація як узагальнена характеристика стану природи.
6 Особливості техногенної цивілізації і вплив техніки і технології на природу.
7 Сутність і класифікування екологічних криз.
8 Природні і антропогенні екологічні кризи.
9 Філософія екологічної кризи.
10 Поняття глобальних проблем і усвідомлення екологічної проблеми як глобальної.
11 Наукова і суспільна діяльність римського клубу: пошук шляхів запобігання екологічній катастрофі.
12 СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ.
13 Роль природного довкілля в формуванні етносу.
14 Предмет екології: думка вчених і методологів.
15 Парадигмальні орієнтації класичної екології.
16 Екологічні питання в історії науки.
17 Основні закони екології.
18 Єдність живого і довкілля як онтологічна засада вчення про біосферу.
19 Складність феномену біосфери і визначення її сутності.
20 Біосфера як глобальна система.
21 Людина як частина природи і її протилежність.
22 Людська діяльність як геологічна сила і чинник екологічних проблем.
23 Аксіологічні аспекти в науко-екологічному пізнанні.
24 Роль та значення природно-заповідних територій і об'єктів в житті біосфери та суспільства.
25 Основні підсумки та перспективи розвитку заповідної справи в Україні.
26 Підходи до розвитку природно-заповідного фонду
27 Заповідна справа, природно-заповідний фонд, екологічна мережа
28 Базовий закон про природно-заповідний фонд України.
29 Класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду України
30 Охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду, контроль за дотриманням режиму охорони
31 Підготовка і подання клопотань про організацію чи оголо­шення територій та об'єктів природно-заповідного фонду
32 Біологічне різноманіття України в цифрах, проблема збереження
33 Історія Зеленої книги України
34 Поняття про природні території особливої охорони
35 Проблема і перспективи переробки радіоактивних відходів промисловості
36 Радіонукліди в навколишньому середовищі
37 Використання радіонуклідів та джерел іонізуючого опромінення в промисловості та сільському господарстві
38 Історія виникнення нормування впливу радіації
39 Сучасні шляхи зменшення впливу радіації на організм людини
40 Вплив іонізуючого випромінювання на органічні речовини
41 ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ЗАБРУДНЕНЬ БІОСФЕРИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ
42 БІОЛОГІЧНИЙ ТА НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ РАДІАЦІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
43 ЕКОЛОГІЯ ПРАЦІ
44 Адаптацiя органiзму до змiни умов навколишнього середовища
45 Природний вплив навколишнього середовища на органІзм людини
46 Час та функцiЇ органiзму. Часовi параметри органiзму та його систем. Бiоритми – ендогенні осциляцiї
47 Природа особистостІ. Біологічна основа розвитку особистості у певних соцІальних умовах. Склад та структура особистості. Потенційні можливості людини
48 Екологія людини – одна з основних дисциплін школи майбутнього
49 Забруднення навколишнього середовища, пов’язані з роботою паливної та добувної промисловості
50 Екологічна паспортизація техногенних об'єктів
51 Методи відновлення техногенних ландшафтів. Рекультивація порушених земель
52 Забруднення навколишнього середовища сільськогосподарськими об'єктами
53 Забруднення довкілля транспортними засобами
54 Забруднення довкілля підприємствами металургійного комплексу
55 Забруднення довкілля підприємствами машинобудівної промисловості
56 Забруднення навколишнього середовища підприємствами енергетичного комплексу
57 Забруднення навколишнього середовища, пов’язані з роботою вугільної промисловості
58 Екологічний розвиток учнів. Екологія в українській освіті
59 Радіонукліди в навколишньому середовищі.
60 Вимоги радіаційної безпеки до територій, що зазнали радіоактивного забруднення
61 Дія іонізуючого випромінювання
62 Проблеми і перспективи переробки радіоактивних відходів промисловості.
63 Відношення мікроорганізмів до різних факторів зовнішнього середовища
64 Науково-практична робота На тему: “Харчові добавки та гормони в продуктах”
65 Курсова робота: "ОЗОН ТА ЖИТТЯ"
66 Курсова робота на тему: Джерела фтору та вплив фтору на людський організм
67 Дніпровський каскад: позитиви та негативи
68 Реферат: "ЕКОНОМІЧНІ ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА НАВКОЛИЩНЄ СЕРЕДОВИЩЕ"
69 Реферат: Організація суспільного та громадського моніторингу -кому Потрібна така ініціатива
70 РЕФЕРАТ: Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості
71 Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря.
72 Контрольна робота На тему: “Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи.”
73 Реферат На тему: "Негативні наслідки діяльності людини і основні фактори виробничого середовища".
74 Реферат: "ЛЮДИНА І БІОСФЕРА."
75 Інформація для дипломної роботи: "Вплив природних катастроф"
76 Контрольна робота НА ТЕМУ: “Біосфера та сучасні погляди на її проблеми”
77 Повідомлення: "Охорона флори і фауни заповідна справа."
78 Реферат: «Природні стихії та їх екологічні наслідки»
79 РЕФЕРАТ на тему: “Екологічні проблеми Карпатського регіону”
80 Повідомлення: "Забруднення атмосфери"
81 Реферат:"Основні етапи реалізації основних напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки."
82 Реферат: "Природа, цивілізація та я"
83 Реферат: "РОСЛИННИЙ СВІТ ТА ЛІСОВІ РЕСУРСИ"
84 КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ “КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСВА ”
85 Реферат: " ОХОРОНА ФАУНИ"
86 Реферат: "Альтернативні джерела енергії"
87 Реферат: "ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ"
88 Реферат: "Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище."
89 Реферат: "ОХОРОНА ГРУНТІВ"
90 РЕФЕРАТ на тему: « Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар»
91 Реферат: “Перетворення і збереження природного середовища мешкання людини”
92 Контрольна робота: “Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки”
93 Реферат: "Охорона водного середовища"
94 Повідомлення: "Утилізація та знешкодження відходів. Очисні споруди."
95 Реферат:“СУЧАСНЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО. НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ”
96 Реферат: "ПРИРОДНІ СТИХІЇ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ.
97 Реферат: “Сучасне вивчення природи ”
98 КУРСОВА РОБОТА ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ГРУНТІВ
99 Курсова робота на тему: Екологічні аспекти геологічної діяльності людини
100 Реферат Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням і станом водних систем.
101 ДИПЛОМНА РОБОТА на тему “Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження Київського міжрегіонального об’еднання “Радон” з метою визначення стану його екологічної безпеки”.
102 РЕФЕРАТ: «Ядерна загроза»
103 Реферат: "Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи.
104 Реферат: "«Охорона виробничих стічних вод і утилізація відходів»"
105 Реферат: “Правове регулування природокористування і природоохоронної діяльності”
106 Реферат: "БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ"
107 Реферат з екології на тему: «Походження людини»
108 Реферат: "ХІМІЧНІ БОЙОВІ ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ"
109 Реферат з курсу “Радіоекологія з основами радіобіології” на тему: “Радіочутливість живих систем та її модифікація”.
110 Реферат з курсу “Геоморфологія” На тему “Геоморфологічна будова Київської області.”
111 еферат з курсу “Ландшафтна екологія” на тему “Екологія та ландшафтна екологія”
112 Реферат: “Вплив іонизуючого опромінення на тварин"
113 Реферат з курсу “Моніторинг навколишнього середовища” на тему : “Роль Геоінформаційних систем (ГІС) у системах екологічного моніторингу .”
114 Реферат: «Знищення озонного шару Землі »
115 Реферат: "Мінекобезпека України"
116 Реферат на тему: «Екологічна криза та форми її прояву»
117 Контрольна робота Тема: 1.Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; 2. Вимоги до якості води.
118 КОНТРОЛЬНА РОБОТА : Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.
119 Контрольна робота з екології
120 Реферат: "Діяльність уряду України в галузі екології"
121 Реферат: "Джерела прісної води"
122 Реферат: "Екологія людини"
123 Реферат з курсу "Екологія": Радiоекологiя чорнобильської зони вiдчуження
124 Курсова робота: "Лісові ресурси"
125 Курсовая робота з теми: “Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”
126 Тема: Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи.
 

Яндекс.Метрика >