...
Фізика
1 Курсова робота: ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ДИФРАКЦІЇ ФРАУНГОФЕРА НА ОТВОРАХ
2 Конспект уроку з фізики: Двигун внутрішнього згоряння
3 Конспект уроку з фізики: Електризація тіл. Два роди зарядів. Взаємодія заряджених тіл. Провідники і непровідники електрики
4 Конспект уроку з фізики: Електричне поле. Закон Кулона
5 Конспект уроку з фізики: Заряджання тіл і будова атомів
6 Конспект уроку з фізики: Кількість теплоти
7 Конспект уроку з фізики: Кипіння
8 Конспект уроку з фізики: Визначення питомої теплоємності речовини
9 Конспект уроку з фізики: Питома теплоємність речовини
10 Конспект уроку з фізики: Плавлення і кристалізація твердих тіл
11 Конспект уроку з фізики: Тепловий баланс. Розв'язування задач
12 Конспект уроку з фізики: Лупа. Мікроскоп. Телескоп.
13 Конспект уроку з фізики: Тепловий рух атомів і молекул. Внутрішня енергія тіла.
14 Конспект уроку з фізики: Тепловий стан тіл і температура. Вимірювання температури.
15 Конспект уроку з фізики: Теплота згоряння палива. Закон збереження енергії в механічних і теплових процесах
16 Конспект уроку з фізики: Світлові явища.
17 Конспект уроку з фізики: Заломлення світла. Закони заломлення. Абсолютний відносний показники заломлення. Повне внутрішнє відбивання.
18 Конспект уроку з фізики: Плоскі, увігнуті й випуклі дзеркала дзеркала та їх застосування.
19 Конспект уроку з фізики: Що таке світло. Прямолінійність поширення світла.Сонячні імісячні затемнення. Дія світла на поверхню.
20 Конспект уроку з фізики: Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом. Застосування теплової дії струму на практиці.
21 Конспект уроку з фізики: Види теплообміну
22 Конспект уроку з фізики: Випаровування й конденсація
23 Конспект уроку (10 клас) Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Одиниці фізичних величин.
24 Конспект уроку (10 клас) Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.
25 Конспект уроку (10 клас) Лабораторна робота № 3.Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил
26 Конспект уроку (10 клас) Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.
27 Конспект уроку (10 клас) Реактивний рух. Ракети.
28 Конспект уроку (10 клас) Механічна робота та потужність.
29 Конспект уроку (10 клас) Механічна енергія. Кінетична й потенціальна енергія. Закон збереження енергії.
30 Конспект уроку (10 клас) Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Фізичне тіло й матеріальна точка.
31 Конспект уроку (10 клас) Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв'язання в кінематиці. Система відліку.
32 Конспект уроку (10 клас) Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху.
33 Конспект уроку (10 клас) Відносність руху. Закони додавання переміщень і швидкостей.
34 Конспект уроку (10 клас) Прямолінійний рівноприскорений рух. Шлях у разі прямолінійного рівноприскореного руху.
35 Конспект уроку (10 клас) Вільне падіння. Прискорення вільного падіння.
36 Конспект уроку (10 клас) Рівномірний рух тіла по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість.
37 Конспект уроку (10 клас) Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку.
38 Конспект уроку (10 клас) Інерція та інертність. Перший закон Ньютона.
39 Конспект уроку (10 клас) Взаємодії і сили.
40 Конспект уроку (10 клас) Лабораторна робота № 2. Вимірювання сил
41 Конспект уроку (10 клас) Другий закон Ньютона.
42 Конспект уроку (10 клас) Третій закон Ньютона.
43 Конспект уроку (10 клас) Межі застосовності законів Ньютона. Узагальнюючий урок
44 Конспект уроку (10 клас) Закон всесвітнього тяжіння. Вага і невагомість. Гравітаційна взаємодія.
45 Конспект уроку (10 клас) Сили тертя.
46 Конспект уроку (10 клас) Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.
47 Конспект уроку (10 клас) Рух тіла під дією кількох сил.
48 Дипломна робота “Розвиток абстрактного та творчого мислення під час вивчення курсу фізики в 10-11 класах”
49 Психолого-фізіологічні основи розробки і використання опорного конспекту у навчанні фізики
50 Пристрій для демонстрації деформації згину
51 Реферат на тему: „Нові інформаційні технології при викладанні фізики в середній школі”
52 ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
53 Пристрій для демонстрації реактивного руху
54 КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: “Теоретичні основи моделювання при вивченні фізики в школі”
55 ДИПЛОМНА РОБОТА “ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ФІЗИКИ НА ОСНОВІ ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНІКИ
56 Дипломна робота “Шкільна метеорологічна стан
57 Сучасні підходи до розв’язування задач на уроках фізики
58 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «Роль і місце фізичного експерименту в навчальному процесі»
59 Дипломна робота Розвиток пізнавальних інтересів при пояснення нового матеріалу з фізики для 7-го класу
60 Пізнавальний інтерес як фактор розвитку активності і самостійності навчання школяра
61 Дипломна робота “ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ В 9 КЛАСІ”
62 ДИПЛОМНА РОБОТА “ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ЗДОБУТКІВ УЧНІВ З ФІЗИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕОМ
63 ВИДИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ
64 МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
65 Система дидактичних засобів активізації навчання фізики за параметром пристраснос
66 Нестандартний урок як засіб активізації навчання фізи
67 Розвиток емоційної сфери учнів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності.
68 Інноваційні технології навчання фізики
69 Дипломна робота „Реалізація еталонного підходу навчання фізики на основі експериментальних задач
70 Дипломна робота „РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ”
71 Дипломна робота „Розрахунок параметрів електропечі для термічної обробки кераміки
72 Дипломна робота Пізнавальний інтерес – передумова активізації пізнавальної діяльності учня на уроках фізик
73 Рідкі кристали.
74 Курсова робота “Проблема постановки і розв’язання графічних задач в курсі фізики 9 класу”
75 Вивчення розділу “Кінематика” в 9 класі
76 ДВИГУНИ
77 Методичні основи використання графічних та експериментальних задач з фізики
78 ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ.
79 МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
80 Особливості підготовки і проведення нестандартних уроків з фізики в умовах вимог концепції 12-річної школи
81 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики в умовах переходу на особистісно орієнтовані технології навчання (на прикладі вивчення розділу “механіка”
82 Пристрій для демонстрації інтерференції світл
83 Кристалічні й аморфні тверді тіла. Внутрішня будова кристалів
84 Модель атома Резерфорда і Бора
85 Пильчиков Микола Дмитрович (1857-1908) фізик
86 Сучасна модель атома
87 Пулюй Іван Павлович (1845-1918) фізик і електротехнiк
88 Випромінювання і спектри.
89 Механіка від Аристотеля до Ньютона
90 Механіка епохи Відродження
91 Вивчення пізнавальних інтересів та формування творчої активності на уроках фізики
92 ЕЛЕМЕНТАРНІ ВІДОМОСТІ З МЕХАНІКИ. МЕХАНІЧНИЙ РУХ. ВІДНОСНІСТЬ РУХУ І СПОКОЮ
93 ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ
94 КИСЕНЬ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ
95 СКЛАД ПОВІТРЯ
96 Фотоприймачі з внутрішнім підсиленням
97 Загальна характеристика атмосферного пилу та аерозолю. Основні фізичні механізми його формування
98 Поняття температури.
99 Трансформатори та їх застосування
100 Термодинаміка
101 Діагностика за допомогою ультразвуку
102 Парашут. Винахідник парашута В.Є.Котельников і його досліди з ним. Призначення і обладнання парашута. Типи парашутів. Сучасний парашутний спорт
103 Закони термодинаміки
104 Електричний струм у напівпровідниках
105 Магнітне поле струму
106 Магнітні властивості речовин
107 Двигуни
108 Рідкі кристали
109 Фізика в навколишньому світі
110 ІВАН ПУЛЮЙ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ-ФІЗИК
111 Альфред Нобель. Нобелівська премія
112 Никола Тесла
113 Екзаменаційні білети по фізиці
114 Дипломна робота “Сучасні підходи та ефективність використання саморобних приладів на уроках фізики”
115 Курсова робота на тему: “Експериментальне навчання в контексті стандартизованих моделей вивчення фізики”
 

Яндекс.Метрика >