...
Право
1 Шпаргалка: Відповідальність комерційних банків за порушення валютного законодавства.
2 Шпаргалка: Поняття валюти та валютних операцій та відповідальності за порушення валютного законодавства.
3 Шпаргалка: Операції з цінними паперами та відповідальність фізичних і юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів.
4 Шпаргалка: Поняття ринку цінних паперів.
5 Шпаргалка: Поняття кредитних правовідносин та відповідальність за порушення кредитних зобов’язань.
6 Шпаргалка: Поняття і зміст розрахункових правовідносин та відповідальність в даній сфері.
7 Шпаргалка: Сутність комерційних банків, їх класифікація та операції.
8 Шпаргалка: Загальна х-ка банківської системи України.
9 Шпаргалка: Система та джерела банківського права.
10 Шпаргалка: Місце банківського права в системі права.
11 МІЖНАРОДНА ЗАКОННІСТЬ ТА МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОПОРЯДОК
12 МІЖНАРОДНА ЮСТИЦІЯ
13 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ
14 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
15 Шпаргалка: Правовий статус органів державної податкової служби України.
16 Шпаргалка: Види контролюючих органів у сфері оподаткування за законодавством України.
17 Шпаргалка: Порядок встановлення та скасування податків в Україні.
18 Шпаргалка: Поняття і зміст податкової системи.
19 Шпаргалка: Види суб’єктів податкових правовідносин.
20 Шпаргалка: Класифікації податків.
21 Шпаргалка: Розмежування окремих видів обов’язкових платежів податкового характеру.
22 Шпаргалка: Розмежування окремих видів обов’язкових платежів податкового характеру.
23 Шпаргалка: Функції податку.
24 МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
25 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.
26 МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС
27 Шпаргалка: Місце податкового права в системі права України.
28 МІЖНАРОДНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ
29 Шпаргалка: Поняття податку та його ознаки.
30 ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ДЕРЖАВ
31 ВИЗНАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
32 СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
33 МІЖНАРОДНЕ І ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНЕ ПРАВО
34 НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
35 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
36 СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
37 ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
38 ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА ТА СФЕРА ДІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
39 Цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища
40 Кримінальна відповідальність за екологічні злочини
41 Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
42 Екологічне правопорушення як підстава юридичної відповідальності
43 Загальна характеристика відповідальності за порушення екологічного законодавства
44 Функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
45 Інші органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
46 Органи державного управління спеціальної компетенції
47 Органи державного управління загальної компетенції
48 Поняття та принципи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
49 Правове регулювання відносин, що виникають у зв'язку з надзвичайними екологічними ситуаціями.
50 Правовий захист населення від шуму
51 Правове забезпечення радіаційної безпеки
52 Правове регулювання поводження з відходами
53 Правове регулювання поводження з небезпечними речовинами
54 Правові вимоги щодо безпеки продуктів
55 Правові вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів
56 Поняття екологічної безпеки
57 Екологічні вимоги щодо використання природних ресурсів
58 Право природокористування: поняття й види. Загальне та спеціальне природокористування
59 Підстави виникнення та припинення права власності на природні ресурси
60 Форми власності на природні ресурси
61 Суб'єкти права власності на природні ресурси
62 Поняття та зміст права власності на природні ресурси
63 Система екологічного права. Розвиток вітчизняного екологічного законодавства. Джерела екологічного права. Проблеми назви галузі права
64 Поняття екологічного права, його характеристика. Методи та принципи екологічного права. Екологічні правовідносини. Об'єкти екологічного права. Суб'єкти екологічного права
65 РЕФЕРАТ: Психологія професійної деформації особи працівників правоохоронних органів
66 Пошукова робота: Норми юридичної деонтології, правничої етики та професійної культури
67 Реферат на тему: Юридична деонтологія. Компоненти та принципи юридичної деонтології
68 Реферат на тему: Основи юридичної деонтології
69 Реферат на тему: Поняття і система юридичної науки. Поняття та ознаки юридичної науки
70 Реферат на тему: Структура вищого закладу юридичної освіти
71 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
72 ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
73 ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ
74 СУДИМІСТЬ. ПОГАШЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ
75 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ
76 ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
77 ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ
78 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
79 ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
80 МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ
81 СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ
82 СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ
83 СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ
84 ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ
85 СКЛАД ЗЛОЧИНУ
86 СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
87 ЗЛОЧИН І ЙОГО ВИДИ
88 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПІДСТАВИ
89 ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
90 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. НАУКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
91 Курсовая работа на тему: Международно-правовые стандарты и конситуционное законодательство Украины о правовом положении личности: сравнительно-правовой анализ.
92 Свобода особи та норми поведінки
93 Особливості українського закону про свободу совісті та релігійні організації
94 Контроль за додержанням законодавства про свободу світогляду і релігійні організації
95 Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації
96 Відповідальність за порушення законо-давства про свободу совісті та релігійні організації
97 Право громадян України на свободу свiтогляду та вiросповідання
98 Обов'язок батька, матері утримувати повнолітніх дітей
99 Способи та розмір оплати аліментів на дітей
100 Обов'язок батьків по утриманню неповнолітніх дітей
101 Права батьків і дітей на майно
102 Суть майнових правовідносин у сім'ї
103 Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав
104 Права та обов'язки батьків по вихованню та розвитку дитини
105 Порядок визначення прізвища, імені, по батькові та реєстрація громадянства дітей
106 Загальні правила визначення материнства і батьківства
107 Позбавлення одного з подружжя права на утримання
108 Аліментні зобов'язання колишнього з подружжя
109 Аліментні зобов'язання подружжя
110 Укладення та зміст шлюбного договору (контракту)
111 Поняття шлюбного контракту
112 Поділ майна подружжя
113 Укладення подружжям угод щодо спільного і роздільного майна
114 Роздільна власність подружжя
115 Право подружжя на спільне майно
116 Розвиток законодавства про право власності подружжя
117 Поняття права власності подружжя
118 Види особистих немайнових прав і обов'язків подружжя
119 Поняття та загальна характеристика особистих правовідносин за участю подружжя
120 Права добросовісного з подружжя
121 Правові наслідки визнання шлюбу недійсним
122 Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним
123 Розірвання шлюбу в судовому порядку
124 Порядок укладення шлюбу
125 Поняття шлюбу
126 Зміст сімейних правовідносин
127 Сім'я, родинність, свояцтво: поняття та юридичне значення
128 ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО ПОВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ВЕДЕННЯ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДЗНАКИ
129 Кримінально – правові заходи щодо затримання злочинців у діяльності ОВС.
130 СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
131 Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів
132 Методы государственного в регулировании сельского хозяйства.
133 Порядок рассмотрения споров об оплате труда.
134 Аграрное право как отрасль юридической науки
135 Джерела правового регулювання підприємницької діяльності.
136 Правова регламентація організації та діяльності судових органів України
137 Конституційний Суд України: досвід і проблеми
138 РЕФОРМИ ЛИКУРГА
139 Здійснення громадянами права приватної власності
140 Об'єкти права приватної власності громадян.
141 Загальні умови виникнення права приватної власності у громадян
142 Загальне поняття власності і права власності
143 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ПОВ’ЯЗАНІ З МАЙНОВИМИ
144 Поняття юридичної особи
145 Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції
146 Комерційна діяльність страховика
147 Адміністративне право
148 Функції державних органів влади
149 Норми права та нормативні акти
150 Джерела галузі конституційного права.
151 Правова держава
152 Трудове право
153 Цивільне право
154 Повноваження трудового колективу у сфері управління найманою працею на підприємстві. Колективний договор та контракт як особлива форма трудового договору
155 Адміністрація як суб'єкт управління підприємством
156 Особливості адміністративно - правових відносин робітника, трудового колективу
157 Основні ознаки підприємства та його його адміністративна правосуб’єктність
158 Организаційно - управлінські відносини в структурі предмета адміністративного та трудового права

Яндекс.Метрика >